توجه ؛ متاسفانه بدلیل قوانین اپ استور ها ایرانی و محدودیت هانمی‌توانیم نسخه بدون فیلتر این پلفترم ها را ارائه بدیم .لذا برا استفاده بعضی از این پلتفرم ها نیاز به VPN است .