اونت ویور چیست ؟ کاربرد Event Viewer ! چه کسی سر کامپیوتر رفته ؟
کنترل گوشی فرزند ! چگونه گوشی فرزند کنترل کنیم ؟ کنترل فرزند با AnyDesk سید علی ابراهیمی